Obsah

Směrnice č. 1/2015 k vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)


1. Předmět a účet

    Tato směrnice upravuje postup obecního úřadu (dále jen OÚ), který zpravidla vyřizuje žádosti o poskytnutí informace. V souladu se Zákonem (§ 4 odst. 1) poskytuje OÚ informace žadatelům na základě žádosti nebo zveřejněním.

 

2. Zveřejňování informací

    OÚ zveřejňuje prostřednictvím webových stránek veškeré informace dle § 5 odst. 1 a 2 Zákona. V souladu s § 5 odst. Zákona obecní úřad zveřejňuje údaje též dálkovým přístupem.

 

3. Přijímání žádostí o poskytnutí informace

    3.1. OÚ přijímá žádosti ústní a písemné.

    3.2. Písemnou žádost lze podat buď přímo na OÚ, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny. Podání učiněná mimo el. podatelnu (např. přímo na mail pracovníka) nejsou v souladu s § 14 odst. 4 Zákona žádostí o poskytnutí informace a při jejich vyřizování nebude postupováno podle Zákona.

    3.3. Pokud při vyřizování bude zjištěno, že se na tuto žádost vztahuje i zákon č. 123/1998 Sb., bude tato žádost vyřízena podle tohoto zákona.

    3.4. OÚ vede centrální evidenci, která obsahuje veškeré údaje týkající se způsobu a postupu při vyřizování žádostí – viz tabulka příloha č. 1.

    3.5. 1x ročně zveřejní OÚ výroční zprávu o vyřizování agendy poskytování informací na úřední desce v termínu do 1.3.

 

4. Vyřizování žádostí o informace

    4.1. pokud žádost o informace směřuje k informaci již zveřejněné, OÚ sdělí žadateli, kde informace najde, nejpozději však do 7 dnů. Pokud OÚ vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, musí toto obsahovat náležitosti dle správního řádu. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů.

    4.2. V případě odvolání, které se týká samostatné působnosti obce, rozhoduje Ministerstvo vnitra. V případě přenesené působnosti rozhoduje nadřízený správní orgán.

    4.3. Přehled lhůt dle Zákona

 

5. Způsob hrazení nákladů na poskytnutí informace

    5.1. OÚ je oprávněn po žadateli žádat úhradu za náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informace a mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

    5.2. Konkrétní sazby jsou uvedeny v Sazebníku úhrad – viz příloha č. 2.

 

                                                                               Ing. Josef Uhlík, v.r., starosta obce