Obsah

Sakrální památky v obci


 

1. Kříž u cesty na levé straně kolonie Baťovka
GPS: 48.9270864N, 17.1481017E

Nápis na čelní straně: Kříž tento založil Jozef a Jan Kotásek 1854

Nápis na zadní straně: Při svěcení tohoto kříže, vyzval světící kněz, farář Karel Konečný z Dubňan, zdejší občany, aby si postavili kostel. Jako první dárce základní kámen /200 zl./ daroval rolník T. Bařina z č. 18 L. P. 1855. Tímto jej možno nazývati zakladatelem chrámu Páně v Ratiškovicích. Vyryto a opraveno r. 1980.

Protože Ratíškovice v té době neměly vlastní kostel, přináležely pod farnost Dubňany. Při svěcení tohoto kříže promluvil dubňanský farář ke shromážděným věřícím několik slov: „Kříž tento, který nyní se světil – stál více než 100 zlatých stříbra; a Vy víte všecí, že výlohy za tento kříž zapravila všecky jedna jediná rodina. Zdaliž pak byste Vy Ratiškovští občané všecí dohromady – spojenou horlivostí a svorností – nebyli vstavě, si zbudovati kaplu více prostrannou, než je ta, kterou máte, - abyste při společných pobožnostech svých nemuseli větším dílem státi pod širým nebem, v dešti, ve sněhu, anebo v parném horku“. Ratíškovičtí se po jeho výtce domluvili, že si vystavějí „ne jenom prostrannější kaplu – ne – ale že chtějí míti prostranný chrám Páně, a že chtějí míti samostatnou fáru, a že chtějí míti svého vlastního kněze“. Základy kostela se začaly kopat 4. května 1855 a během tří hodin byla tato práce dokončena. Vysvěcen byl 4. října 1857. Kříž se původně se nacházel o kousek dále, ale v polovině 90. let 20. století byl přemístěn z pozemku Strojíren Tomáš na druhou stranu cesty.

 

 

2. Kříž u železničního přejezdu na Baťovku
GPS 48.9280103N, 17.1580906E

Nápis na zadní straně: Tento sv. kříž nechali postaviti Pavel a Marie Marek čtvrtláník čís. 84 v Ratiškovicich r. 884 Všecko k větší cti a chvále Boží

Marie Marková zemřela 30. 9. 1890 a ve své poslední vůli mimo jiné  „zřízení mešní nadace pro chrám Páně v Ratiškovicích 200 zl. a na úhrady a poplatky té nadace 100 zl. odkázala… Zároveň pak ustanovila, by podíl faráři z této mešní nadace příslušný nikdy k jeho služnému připočítán nebyl… “.  Farář Karel Vojtěch a zástupci kostelní rady prohlašují, že „tuto nadaci pro Ratiškovický chrám Páně přijímáme a zavazujeme sebe i všecky své nástupce … aby v Ratíškovickém kostele každoročně dvě zpívané Requiem s malým konduktem… v libovolné, avšak církevně dovolené dny slouženy byly…“. Kříž v pseudogotickém slohu vytvořil roku 1884 Václav Beck. 16. 5. 1908 uhodila při bouři větev lípy do kříže a srazila jeho horní část. Obecní představenstvo jej dalo na své náklady opravit a restaurovat kameníkem Františkem Štáblou.

 

 

3. Boží muka uprostřed sklepní uličky na Slavíně
GPS: 48.9329197N, 17.1543536E

Na dříku letopočet  A.D. MM

Nápis na soklu: Věnoval Mužský pěvecký sbor z Ratíškovic  L.P. 2000

Sloup sv. Urbana, patrona vinařů, nechali v roce 2000 postavit členové Mužského pěveckého sboru v Ratíškovicích. Architektonický návrh vytvořil Ing. Arch. Petr Příkaský a reliéfy s motivem sv. Urbana a plodů vinné révy bývalý ratíškovický učitel Václav Kopka.  Pod čelním obrazem sv. Urbana je nápis: „Svatý Urbane, dej, aby dobré víno bylo“.

 

 

4. Kříž v ul. Vítězná před školou
GPS: 48.9248828N, 17.1599108E

Nápis na čelní straně: Odpusť pan odpusť lidu svému L.P. 1938

Nápis na zadní straně: O modlitbu za hříšníky prosí zakladatelka. Opraveno 1953, 73, 89

V sobotu 21. května 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Na druhý den při bouři posvětil místní farář D.p. Emauel Valoušek za účasti celé ratíškovické farnosti nový kamenný kříž. Nákladem asi 3 500 Kč jej nechala postavit Josefa Gajdíková, svobodná rolnická dcera z čp. 105. Stojí na místě starého dřevěného kříže, který byl svěcen „na den posvěcení chrámu Páne 19. Řyjna 1873“. Autorem původního kříže byl František Vymyslický z Bojanovic a nechal jej postavit „počestný soused Ratiškovský Ján Macek čtvrtlaník č. 10“.

 

 

5. Kříž v poli za hřbitovem ve směru na kolonii Baťovka
GPS 48.9245672N, 17.1555831E

Nápis na čelní straně: Bože, žehnej naší práci

Tento kříž byl postaven u bývalé tzv. Mistřínské cesty, která začínala v úvoze mezi ratíškovickým kostelem a hřbitovem a pokračovala okolo kříže za kolonií zv. Baťovka. Cesta vedla přes obec Mistřín až do Žarošic, kam každoročně přicházeli ratíškovičtí poutníci ke Staré Matce Boží s prosbou posily, útěchy a naděje. V dnešní době už je cesta zrušena a kříž stojí uprostřed polí. Na tomto místě stával původně dřevěný kříž, který roku 1873 „postaven byl od poč.[estného] souseda Ratiškovského Tomáše Holečka, čtvrtlanika č.d. 6 v Ratiškovicíh“. Vyřezal jej František Vymyslický z Bojanovic. Později byl na kamennou podnož umístěn litinový kříž, později nahrazený křížem z teraca. Postupem času se však rozpadal, a v roce 2017 byl při zemědělských pracích zničen úplně. Roku 2018 byl za pomoci D.P. Jiřího Čekala opatřen nový litinový kříž a místním štukatérem Miroslavem Mackem vyhotovena dobová podnož. 25. 10. 2018 byl kříž panem farářem požehnán.

 

 

6. Centrální kříž uprostřed hřbitova
GPS: 48.9238178N, 17.1595731E

Na levé boční straně podstavce letopočet 1783

V místech před dnešním kostelem stála dříve malá kaple zasvěcená sv. Josefu. Po jejím zboření podle zápisu ve farní kronice „Na místě, kde kaple (dle topogr. Dr. Volného r. 1655 vystavena) se nacházela, postaven jest pěkný kamenný kříž z kamenické dílny Fr. Štably v Hodoníně za 300 zl. r.m . –  dne 10. srpna 1892 – 4m 80 cm. Vysoký“.  Posvěcen byl 18. září 1892. Později byl kříž přenesen na starší pískovcový podstavec uprostřed hřbitova. 

 

 

 

7. Sousoší Nejsvětější trojice na parkovišti před kostelem
GPS: 48.9232161N, 17.1600944E

Nápis na čelní straně: NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE JEDEN BOŽE, SMILUJ SE NAD NÁMI

Nápis na zadní straně: Zde stála od r. 1655 až 1892 kaple sv. Josefa

Podle zápisu dubňanského kaplan Kiera byla na tomto místě postavena roku 1665 kaple sv. Josefa. Byla však velmi malá, o prostoru necelých 8 m2. V roce 1892 už sloužila jenom k uchování már, proto byla zbourána a cihly byly použity na zeď okolo kostela. Na jejím místě „postaven jest pěkný kamenný kříž z kamenické dílny Fr. Štábly“, který za své dílo dostal zaplaceno 300 zlatých. Farář přispěl 150 zl., část byla zaplacena z obecní pokladny a zbytek pokryla sbírka mezi farníky. Později byl kříž přenesen na hřbitov a na jeho místo bylo instalováno sousoší Nejsvětější Trojice.

 

 

 

8. Socha sv. Jana před kostelem u bočního vchodu na hřbitov
GPS: 48.9232319N, 17.1599147E

Nápis na čelní straně: Sv. Jane Nepomucký ochraňuj naše rodiny

Socha sv. Jana Nepomuckého z  poloviny 19. století je od r. 1958 památkově chráněna.

 

 

9. Kříž v ul. Dubňanská naproti Domu pečovatelské služby
GPS: 48.9218533N, 17.1575981E

Na přední straně letopočet 1796

Kříž byl postaven v pozdně barokním slohu roku 1796. Pravděpodobně je dílem lidového umělce.

 

10. Kaplička v ul. Dubňanská u odbočky k ul. Na Vlastě
GPS: 48.9213478N, 17.1509739E

Nápis ve vnitřním prostoru kapličky: Svatá Maria Matko Boží pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší Amen Zde tragicky zahynul Vojtěch Gajdík 29. 3. 1954

Kaplička byla postavena v roce 1954 na památku zemřelého rolníka Vojtěcha Gajdíka z čp. 333. Tragicky zahynul v pondělí 29. března kolem 21.00 hodiny večer asi 100 m severně od nedalekého bývalého dolu Vlasta. Vracel se s plně naloženým povozem po silnici domů do Ratíškovic. Směrem od Dubňan přijížděl vojenský tank, který jej i s koněm a povozem přejel a rozdrtil. Vojtěch Gajdík byl na místě mrtev. 

 

 

11. Kříž na pravé straně silnice do Dubňan poblíž vodárny
GPS: 48.9209114N, 17.1430586E

Nápis na čelní straně: Buď vůle tvá LP 1949

Nápis na zadní straně: Věnovala ku cti a chvále Boží rodina Mackova

Nahradil kamenný kříž, který r. 1892 postavila na památku tragické smrti rodina Mackova čp. 8.

 

 

12. Kříž v ul. Vítězná u hájenky směrem na Hodonín
GPS: 48.9140050N, 17.1599722E

Nápis na čelní straně: O vy všichni, kteří touto cestou jdete, pozorujte, zdali bolesť, jako bolesť má.

Nápis na přední straně: Na památku 50 jubilea kněžského sv. Otce PIA X v roce 1908 zbudován kříž tento z vlastního fondu a přispěním ANNY MACKOVÉ z Ratiškovic, číslo 3

Byl postaven na místě starého dřevěného kříže. Vyrobil jej ve své dílně v Hodoníně František Štábla, náklady na jeho pořízení ve výši 400 K uhradila Anna Horáková a obnosem 300 K přispěla výminkářka Anna Macková. 30. července 1908 pak biskupská konsistoř v Brně v dopise faráři dp. Josefu Celému „povolení ku posvěcení kříže uděluje … dárkyni vydány díky“.

 

 

13. Socha sv. Antonína Paduánského před domem čp. 112 v ul. U Zastávky
GPS: 48.9211739N, 17.1624692E

Nápis na zadní straně: Na přání své manželky Marie nechal postavit Josef Holeček a děti t.č. v Americe L.P. 1930

Sochu sv. Antonína Paduánského nechal v roce 1930 postavit před svým domem Josef Holeček na památku manželky Marie r. Dobešové, zemřelé v Binghamtonu v USA. Na udržování této sochy složil u farního úřadu obnos 500 K a tato částka byla uložena v místní pobočce Reiffeisenky. Rodina Holečkova odjela v r. 1922 do Spojených států. Marie při odjezdu poprosila manžela, aby, až se jednou vrátí zpět do Ratíškovic, nechal postavit před rodným domem „sochu svatého Antoníčka“. Krátce po příjezdu do Ameriky zemřela, ale před svou smrtí připomněla manželovi jeho slib. Kolem roku 1926 se Josef Holeček vrátil do Ratíškovic a koncem dvacátých let zadal zhotovení sochy kameníkovi. Protože doufal, že se děti vrátí domů, nechal do nápisu vepsat „t.č.“, tedy „toho času“. Aby socha nebyla zničena nebo přestěhována na jiné místo, odkoupil od obce Ratíškovice roku 1931pozemek, na kterém stojí. Kovanou mříž kolem sochy zhotovil místní kovář Ferdinand Malář. Po celou dobu se o „svatého Antoníčka“ stará rodina Kadlčíkova z přízně rodiny Holečkovy. Socha byla několikrát opravena, ale vždy byla ponechána v původním stavu jedna z odlomených špicí na obvodové mříži a dolíky od kulek jako připomínka osvobození obce v dubnu 1945.

 

 

14. Kříž na křižovatce ul. Dědina a U Jezérka
GPS: 48.9230736N, 17.1657092E

Na čelní straně kříže je letopočet 1891.

Mramorový kříž stojící na pískovcovém podstavci byl slavnostně posvěcen „v neděli XVIII. po sv. Duchu t.j. 20. září 1891 odpoledne před sv. požehnáním“ a místním farářem dp. Karlem Vojtěchem byl „přiměřenou řečí k veřejnému uctění odporučen“. Byl postaven na místě už sešlého dřevěného kříže z fondu Josefa Nesvadby. Náklady k jeho stálému zachování ve výši 140 zlatých rakouské měny nesla ratiškovská obec, která k tomu složila revers v kostelní pokladně. Je zajímavé, že podle farní kroniky byl postaven „na cestě k Vacenovicím“. V dřívějších letech byla okolo kříže kovaná ohrádka s ostrými hroty a rostly tu čtyři kaštanovníky. Na podzim roku 1973 si hrály okolo kříže děti a žák III. třídy při pádu ze stromu spadl přímo na jeden z kovových hrotů a propíchl si tvář. Proto byla ohrada kvůli bezpečnosti v roce 1974 odstraněna. Na mramorovém dříku je také dosud vidět místo, kde byl kříž slepen po zlomení v důsledku automobilové nehody.

 

 

15. Kříž v ul. U Jezérka naproti Mateřské školy
GPS: 48.9257897N, 17.1668611E

Na kříži je uveden pouze letopočet 1861

 

 

16. Kříž na pravé straně polní cesty od mateřské školy U Jezérka směrem k železniční trati
GPS: 48.9288733N, 17.1647803E

Nápis na čelní straně: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus

Nápis na zadní straně: Ku cti a chvále Boží věnovala rodina KORDULOVA v Kanadě L.P. 1939

Kříž byl posvěcen první říjnovou neděli roku 1939 u cesty na „Díly“ na tzv. Písečňáku. Pozemek patřil Janu Příkaskému z čp. 36. Světitelem byl dubňanský farář D.p. Tomáš Veverka a slavnosti se zúčastnili farníci, kteří sem přišli z kostela s průvodem. Kříž nechaly postavit sestry Terezie a Marie Kordulovy z čp. 327. Obě se roku 1927 odstěhovaly s matkou a sestrami za otcem do Kanady, kde se v dospělosti také provdaly.

 

17. Kaplička na pravé straně silnice do Vacenovic, naproti odbočky ke drůbežárně
GPS: 48.9309681N, 17.1689019E

Boží muka Panny Marie Sedmibolestné nechal postavit Jan Příkaský po svém návratu domů z I. světové války pravděpodobně jako poděkování za přežití válečných útrap. V té době stála přibližně na konci dnešního mokřadu ratiškovského Járku u drůbežárny. Toto místo na levé straně cesty ve směru na Vacenovice je zaznačeno i na topografické mapě z roku 1952.

V roce 1951 ratíškovický administrátor Miloslav Kunc „v nejhlubší úctě“ prosí „nejdůstojnější biskupskou Konsistoř“ v Brně o její posvěcení. Podle jeho slov „Boží muka, farníky zvaná ´kaplička´, dosud posvěcena nebyla“. Ke své žádosti přiložil před svědky sepsané potvrzení rodiny Příkaských, ve kterém se zavazují, že „jak my, tak naši potomci se budeme vždy pečlivě starat o údržbu a vždy dobrý stav Boží muky s obrazem Bolestné Panny Marie …. Tento svůj závazek nikdy ani my, ani naši potomci, nezměníme a nezrušíme.“

Protože se kaplička nacházela na katastrálním území Vacenovic, svůj souhlas dal i předseda tamního MNV a farář dp. Rudolf Matěna. Na základě prosby a přiložených dokumentů biskupská konsistoř v Brně 22. 7. 1951 povoluje, „aby p. administrátor Miloslav Kunc mohl slavně posvětiti Boží muku rodiny Příkaských.“ Podle jejích pokynů má být svěcení poznačeno ve farní kronice, zápis o samotném posvěcení však není.

Kaplička byla později zbořena pravděpodobně při stavbě silnice a melioracích přilehlých pozemků v šedesátých letech. O její postavení na dnešním místě, tedy na pravé straně silnice na ratíškovickém katastru, se postaral roku 1969 Jan Šupálek. Ten ve svém proslovu při první pobožnosti prosí farníky, „aby jste ji [Pannu Marii Sedmibolestnou] zde uctili, svými modlitbami a sv. růžencem, aby i nadále držela nad vámi, a nad celým světem, svoji ruku ochranou, aby vyprosila naší vlasti, hodně kněží na vinici Páně… Kdo kolem této kapličky šel, snad se zbožně pokloníl.“

Nedochoval se žádný záznam o skutečném posvěcení, ať už z roku 1951 nebo 1969. Je však možné, že žádné „oficiální“ svěcení vůbec neproběhlo, protože „kaplička“ , jak tato Boží muka místní nazývají, mohla získat své požehnání už tím, že by u ní byla sloužena mše. Pamětníci vzpomínají, že se tu konávaly pobožnosti, u kterých býval někdy přítomen i farář. Takže „kaplička“ třeba na své posvěcení pořád čeká.

 

 

18. Socha sv. Jana v parčíku v ul. Posvátná
GPS: 48.9234217N, 17.1688947E

Nápis na čelní straně: Sv. Jan Oroduj za nás 1842

Nápis na zadní straně: Tento Jann swaty jest postawen z nakladu wdowy Anny Kordule

Socha byla vysekána z kamene roku 1842 v pozdně barokním stylu a její donátorkou byla Anna Kordulová z čp. 31. Od jara roku 1958 je památkově chráněna. Během silvestrovské noci r. 1994 byla soše uražena hlava. Koncem léta 1995 byla nalezena v papírovém pytli v lese. Opravy financovala obec Ratíškovice a sochu restauroval Josef Krososka. Dříve stála na rohu ul. Posvátná a Séčka a po celou dobu od zavedení autobusové dopravy je poblíž zastávka. IDS JmK ji ve svém novém jízdním řádu pojmenoval zastávka „Vacenovická“. Po velkém protestu ratíškovických byla přejmenována zpět na zastávku „U svatého Jána“, tedy tak, jak ji od samého počátku lidé nazývají. V roce 2022 byla kopie sochy přemístěna do nedalekého parčíku a restaurovaný originál můžete vidět na OÚ.

 

 

 

19. Kříž v ul. Řádky před domem čp. 184
GPS: 48.9199614N, 17.1657983E

Čelní strana: 1891

Zadní strana: F. Štábla.

Kříž byl slavnostně vysvěcen „v neděli XIX. po sv. Duchu t.j. 27. září 1891 odpoledne před sv. požehnáním“ a podle zápisu ve farní kronice „stojí ‚na pískách‘, jelikož v té části obce dosud žádného kříže nebylo“. Byl postaven z fondu Josefa Nesvadby. Náklady na jeho vystavění byly 86 zlatých rakouské měny - z fondu bylo povoleno vydat 50 zlatých, „ostatních 36 zl. dáno obecním představeným, jemuž dobrovolné dárky peněžité od jednotlivých občanů doručeny byly“. Vyhotovil jej ve své dílně kamenický a sochařský mistr František Štábla z Hodonína. Kříž dlouhá léta stál na protějším rohu, ale v roce 1969 začala stavba restaurace zvané  „Bumbálek“ a „ v souvislosti s touto stavbou byl přenesen... z rohu místa určeného dnes ku stavbě, které by překážel“. V současnosti je tento kříž jednoduchý a bez ozdob, je na něm pouze litinový korpus Krista a reliéf Panny Marie; podle farní kroniky na něm však při jeho vysvěcení byla také lucerna gotického slohu, jež měla cenu 6 zlatých.

 

 

20. Kříž na pravé straně silnice směrem do Rohatce kolonie
GPS: 48.9032581N, 17.1926289E

Kříž byl vyroben roku 1896 v kamenické dílně Františka Štábly a stál 150 zlatých rakouské měny. O cihlový základ a v té době dřevěnou ohrádku se postaralo vedení obce společně se správcem rohateckého cukrovaru Viktorem Nikišem. Díky jeho přímluvě přispělo 50 zlatými na kříž i vedení továrny, přestože majitel, vídeňský rodák, byl židovské víry. Sbírku uspořádali také dělníci, kterých podle seznamu vloženého ve farní kronice bylo více než sto.

16. července toho roku ratíškovický farář „nejdůstojnější Biskupskou Konsistoř… v největší pokoře…co nejponíženěji prosí… o milostivé povolení k benedikci nového železného nákladem křesťanských dělníků zjednaného kříže polního.“ Podle něj ho „dělníci z farnosti ratíškovické zaměstnaní v cukrovaru Rohateckém zakoupili na své útraty k návrhu svého duchovního správce “ a „nechali jej u polní cesty z Ratiškovic k cukrovaru Rohateckému vedoucí, kde dosud žádného znamení křesťanského nestávalo, na mírném pahrbku postaviti.“ Obec se podle jeho slov zavázala „budoucí nahodilou opravu tohoto kříže na se vzíti aneb v případě úplné sešlosti jeho na témž místě nový, slušný kříž postaviti.“

 Kříž byl posvěcen v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna 1896. Ve dvě hodiny odpoledne vyšel z kostela průvod „modlící se litanii ke všem Svatým za hlaholu všech zvonů k novému kříži dělnickému“. Posvětil jej ratíškovický farář, „maje napřed řeč u kříže přiměřenou celou hodinu trvající “. Po posvěcení byla ofěra, z jejíhož výtěžku byl uhrazen rozdíl mezi příjmy a výdaji. V průběhu celého roku pak farníci dávali na údržbu „kříže dělníků“ milodary.

 

 

21. Kaplička Panny Marie na pravé straně komunikace z Ratíškovic na Littner před mostkem přes potok
GPS: 48.9135603N, 17.1973972E

Kaplička Panny Marie je zdobená mříží se slováckým ornamentem. Později byl přidán kříž, na kterém je datace a darování „MATKÁM MAMKÁM MAMINKÁM L.P. 2010“. Roku 2018 přibyla na stromě deska s veršem: „Lesní chrám Posvátné ticho Jen šum v korunách stromů Pod svatozáří z větví Kaplička Lavice Kříž Jsi? Nebo nejsi? A pokud ano Tak tady jsem Ti blíž“. U kapličky jsou stoly a lavičky, které zvou k rozjímání v klidu lesa při tichém zurčení vody Ratiškovského járku.

 

 

22. Smírčí oběť „U zabitého“
GPS 48.9062192N, 17.1761369E

Nápis: U zabitého

V těchto místech byl 22. X. 1911 úkladně zabit Arnošt Schüller z Vídně

22. října 1911 nalezli v lese zvaném Panisátek poblíž Ratíškovic mrtvého muže. „Byl ve tváři k nepoznání zohaven, i genitálie mu byly odříznuty“. Při vyšetřování bylo zjištěno, že se jedná o vídeňského rodáka. Vraždu, v tehdejším Rakousko-Uhersku nevídanou, spáchal statkář Ladislav Toman z Rozsičky u Brna. Jednalo se o rozsáhlý pojišťovací podvod, za který byl obžalovaný odsouzen na doživotí. V minulosti tu byl umístěn obrázek, smírčí oběť v tomto místě posvětil  D.p. Jiří Čekal v roce 2018. Hrůzný čin připomíná informační tabule od Leopolda a Lukáše Tomančákových a je na ní uveden název „u zabitého“, používaný do dnešních dob.

 

 

23. Kříž za kolonií Baťovka při cestě k bývalému dubňanskému dolu 1. Máj
GPS: 48.9265214N, 17.1363794E

Nápis na čelní straně: A já, když budu povýšen od země všechno potáhnu k sobě. V tomto znamení zvítězíš.

Nápis na zadní straně: Ku cti a chvále Boží postavila rodina Zemánková Léta Páně 1929 Opraveno 1970

 

 

 

24. Socha ukřižovaného Krista – vrchol Náklo
GPS: 48.9385706N, 17.1379875E

Náklo je jedním z nejvyšších bodů Dolnomoravského úvalu a je na hranicích čtyř obcí. Pět a půl metru vysoký dubový kříž byl vztyčen v roce 2018. Více než třímetrové tělo Ježíše Krista je vyřezané ze samorostu a dub, který na ně byl použit, vyrostl v místní lokalitě „Hrbov“. V několika místech je znát poškození střepinami, které uvízly při sestřelení amerického letadla za II. světové války. To se také projevilo na zabarvení dřeva sochy.  Vodorovný prvek kříže směřuje od východu k západu jako slunce a symbolizuje rovnováhu světa a lidí, svislý směřuje z jihu na sever a symbolizuje vědění. Průsečík těchto prvků poukazuje na střed Všehomíra.  Autorem kříže je ratíškovický rodák František Zelinka. Na Nákle se nachází vícero soch z historie místní krajiny a Moravy, každoročně sem v červenci pořádá ratíškovický Cyrilo-Metodějský spolek Náklo pouť z Ratíškovic.

 

 

25. Panna Maria Ratíškovická, „v Zátočině“ napravo u silnice do Hodonína
GPS: 48.9087053N, 17.1617833E

Nápis na obraze uvnitř kapličky: PANNA MARIA RATÍŠKOVICKÁ Pojďte ke mně rodičové s dítkami, já jsem hvězda, jež bdí stále nad vámi; přistupte, když srdce žalem, bolem lká, vždyť jsem vaše matka ratíškovická.

Kaplička se nachází v lese při cestě z Ratíškovic do Hodonína v místě, kterému se kvůli mírné zatáčce silnice říká „v Zátočině“. Dříve stála o něco blíže k obci dřevěná kaplička s klekátkem. Byla postavena jako poděkování za uzdravení syna majitele hodonínského cukrovaru. Chlapec měl tuberkulózu a na doporučení lékařů měl přebývat na čerstvém vzduchu. Proto jej rodiče vozili kočárem do místního lesa Dúbrava, kde každý den pobýval. Po jeho vyléčení jako poděkování za znovunabyté zdraví nechala jeho matka postavit dřevěnou kapličku, o kterou se po celou dobu starali ratíškovičtí. Protože už se po dlouhých letech rozpadala, v r. 2001 napopud tří ratíškovických žen byla uspořádána sbírka, která vynesla 26 590 Kč. Nová zděná kaplička, postavená přímo vedle lesní cesty, je z bílých cihel. Ve výklenku je obraz a socha Panny Marie a jejího syna Ježíše Krista. Výklenek je uzavřen kovanou mříží se slováckým ornamentem a letopočtem L.P. 2001. Přímo naproti kapličky je k posezení a odpočinku dřevěný altánek s lavičkami.