Obsah

ESPERANTSKÝ KLUB V RATÍŠKOVICÍCH


 

Dne 15. prosince 1859 se v Bialystoku, pohraničním městě starého Polska, narodil chlapec, který se jmenoval Ludvík Lazar Zamenhof. Stal se lékařem, ale světový věhlas mu přinesla jiná jeho práce, jíž se věnoval po celý svůj život – vytvoření nového mezinárodního jazyka – esperanta. Za více než sto let své existence dosáhlo esperanto velké popularity a rozšíření. Jeho znakem je pěticípá zelená hvězda – zelená barva značící naději a pět cípů reprezentuje pět světadílů, které tento nový jazyk spojil. Do všech z nich během své více než stoleté existence jazyk pronikl, ačkoliv jej neprosazovala žádná dobyvatelská vojska ani hospodářský nátlak.
Světový esperantský svaz, který má poradní styky s UNESCO, sdružuje esperantisty ze 70 zemí, spolupracuje s národními a odbornými esperantskými organizacemi, vydává přes 100 časopisů i překlady knih; esperanto můžete slyšet ve svých radiopřijímačích.

V Ratíškovicích už mnoho let vyučuje esperanto Mgr. Jana Melichárková – v současné době vedoucí české sekce Mezinárodní ligy učitelů esperanta. Esperantu se věnuje už od dětství a snaží se své vědomosti předat i svým žákům, kteří tímto dostali možnost dopisovat si s dětmi celého světa. Je taky autorkou učebnice „Esperanto pro děti“. Své znalosti předává i dalším zájemcům, kteří mají chuť se tento jazyk učit. Její nejmladší žáci se každoročně se zúčastňují i výměnných pobytů s dětmi z České Třebové. V roce 2007 uspořádala v naší obci už po patnácté velmi úspěšný esperantský pochod za hlaváčkem – Adonido. Je to třídenní akce, jejích součástí se už stal v pátek kuželkový přebor, v sobotu samotný pochod, jehož součástí je i návštěva milotického zámku a samozřejmě lokality Horky, kde chráněný hlaváček jarní kvete a večerní posezení u vína ve vracovském sklepě. V neděli ráno navštíví esperantisté místní školu, kde jim ratíškovická nejmladší generace předvede své znalosti esperanta v písničkách, pohádkách a scénkách.

V Lančově u Vranovské přehrady už 60 let také existuje esperantský jazykový tábor, jehož členy bývají i děti z Ratíškovic a Vacenovic. Tento tábor nepatří mezi klasické, takže není věkově omezený. Dopoledne kvalifikovaní učitelé vyučují účastníky cizím jazykům, mezi něž patří hlavně esperanto, angličtina, němčina a francouzština, odpoledne pak s nimi tráví volný čas jejich oddíloví vedoucí. V období jednoho turnusu prožijí účastníci celý rok – školu, Vánoce, Silvestr, karneval, diskotéky, volbu miss a nakonec také předávání vysvědčení. I když je to vlastně škola, kterou nikdo asi moc rád nemá, do Lančova se už několik let rády vrací děti různého věku .Tento tábor byl založen v Lančově, ve Stříbrné zátoce Vranovské přehrady, již v roce 1952. Jeho zakladatelem a pořadatelem je Klub esperanta a světových jazyků Teodora Kiliána v Třebíči. Ze začátku se jednalo o stanový tábor a jeho účastníky byli povětšinou dospělí lidé z celé naší republiky. Postupem času docházelo k různým úpravám a v současné době je to tábor chatkový. Věkový průměr studujících se snížil a počet jazyků, jimž se učí, se rozšířil. Protože se vyučuje hlavně esperanto, což je vlastně mezinárodní jazyk, mají možnost pobytu také esperantisté z jiných zemí, mimo jiné v minulých letech také Afričané, Francouzi a Slováci. Probíhá ve třech turnusech, každý má průměrně 70 návštěvníků a po ukončení toho třetího se již po několikáté konají setkání bývalých účastníků.

Téměř každý týden se někde ve světě koná esperantská akce, setkání, seminář, kongres, festival, často i několik desítek současně. Jsou to asi jediná mnohonárodnostní setkání, na nichž není potřeba tlumočníků, a přesto se plynule hovoří. Na nedávném kongresu křesťanské esperantské mládeže, která se konala v italském Rimini, byly i dvě mladé esperantistky, které reprezentovaly naši obec. Pomocí tohoto jazyka mají možnost dopisovat si s dětmi z celého světa. Ve francouzské Marseille byl postaven velkolepý památník jako poděkování esperantu za sblížení všech národů a generací. Jsou na něm vytesána jména mnoha esperantistů z celého světa, mezi nimiž se ocitla díky své dopisní esperantské kamarádce i dívka z Ratíškovic.

Zajímavosti o esperantu
Víte, že...
- Český rozhlas začal vysílat v esperantu již před druhou světovou válkou z Brna (Verda Stacio)? Po válce bylo obnoveno vysílání z Prahy, ale bylo ukončeno po komunistickém převratu v r. 1948. Z pravidelných vysílání rozhlasových stanic v esperantu jsou u nás nejlépe slyšitelné Varšava, Vídeň, Řím a Vatikán.
- mezi první navrhovatele myšlenky mezinárodního neutrálního jazyka patřil především náš J. A. Komenský?
- v esperantu existuje bohatá literatura jak přeložená, tak i původní, a v roce 1992 bylo přijato esperanto do PEN-klubu jako literární jazyk?
- virtuální knihkupectví esperantských knih www. uea.org/katalogo nabízí v současné době asi 6000 publikací psaných esperantem?
- největším esperantským národním sdružením je Světový esperantský svaz UEA se sídlem v Rotterdamu, jež je v oficiálních vztazích s OSN a UNESCO? Ve světě také pracuje 82 mezinárodních organizací, které mají esperanto jako jediný jednací jazyk (nebo jeden z volitelných).
- pokud uslyšíte o mezinárodním jazyku Ilo, jedná se pouze o jiný název pro esperanto? Ilo je zkratkou pro Internacia Lingvo, jak jazyk označil jeho tvůrce Dr. L. L. Zamenhof, zatímco Esperanto (česky „doufající“) použil jako pseudonymu, následně přijatého jako název jazyka.
- Mezinárodní akademie věd San Marino využívá esperanto jako preferovaný jednací jazyk vedle dalších národních jednacích jazyků? Na mnoha univerzitách se věnují profesionálně i oborům esperantologie, např. v Budapešti, Poznani a Berlíně.

 

 

 

 


Copyright © obec Ratíškovice
Všechna práva vyhrazena.