Obsah

Junák Ratíškovice


 

Junák – český skaut, středisko Ratíškovice, z.s. je dobrovolné, nezávislé občanské sdružení, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Posláním junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.

 

Naše středisko má sedm oddílů: v Ratíškovicích - TULÁCI, SQUAW, TROJKA, Klub Přátel Junáka dále pak ve Vracově ANDROMEDA, Mutěnicích JIŽNÍ KŘÍŽ a v Čejkovicích TSK. Středisková rada složená z vedoucích oddílů, jejich zástupců a volených členů junáka bdí nad veškerou činností střediska. Schází se jednou měsíčně a zajišťuje, aby naše středisko fungovalo jak po stránce oddílů, tak i po stránce zajištění zázemí pro činnost – klubovny a základny v Nové Vsi, Vracově a Vřesovicích.

Aktuálně máme kolem 200 registrovaných členů.

 

Mezi pravidelné akce patří:  

Skautský ples ve stylu country, 

Junácká akademie –  pásmo divadelních scének a písní pro rodiče a veřejnost.

Akce Brontosaurus – úklid smetí v lese a okolí silnic,

Svatojiřský závod – střediskový závod pro tříčlenné hlídky na počest patrona skautů – Sv. Jiří, 

Akce Drákula – jedná se o dobrovolné dárcovství krve, 

Železná sobota – sběr železa v celé obci, akce, která nám přináší dobré jméno, vyčištěné dvory v obci a peníze, 

Neckyáda – akce pro děti i dospělé, spočívá v přeplutí místního rybníčku „Jezérko“ na vlastnoručně zhotoveném plavidle. Odvážní mohou zkusit plovoucí Lávku odvahy. 

Junácké tábory – 14ti denní pobyty na naší základně, 100 km vzdálené Nové Vsi. Vrchol činnosti – spousta zábavy a her (na samostatný článek). 

Táborák – zahajovací u junácké klubovny v Ratíškovicích, 

Bigglesův memoriál – Okresní junácký závod všestrannosti pro skauty, skautky, vlčata a světlušky. 

Mimo tyto pravidelné akce, oddíly podnikají spoustu akcí samostatně a to pravidelně i nepravidelně. Přespávají na klubovně, chodí na vycházky do okolí, účastní se na srazech, kurzech, lampionovém průvodu atd. Členové KPJ taky zajišťují sběr papíru v obci. 

Junák Ratíškovice má své webové stránky na adrese http://www.junak-ratiskovice.cz