Obsah

Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém obce Ratíškovice a digitální povodňový plán


EU logoPopis projektu:

Projekt řeší realizaci varovného informačního systému VIS  společně se systémem dPP (digitální povodňový plán) , s cílem  zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany obce a tedy zvýšení  bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit ucelený systém předpovědní a hlásné povodňové služby, především jeho napojení na  nově budovaný varovný a informační systém (VIS) - tedy včasné varování a vyrozumění obyvatel jako jedno z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí.

Realizací projektu budou zajištěna potřebná data o povodňovém nebezpečí v co největším možném předstihu a s co největší spolehlivostí a na základě toho bude účinně varováno obyvatelstvo. Dále pak tato data budou zobrazena v aplikaci digitálního povodňového plánu jako nástroje orgánů řešících ochranu obyvatelstva a ochranu obce před škodami na zdraví, majetku a životním prostředí.

 

Na základě realizace projektu bude vypracován digitální povodňový plán obce a 338 obyvatel obce  bude chráněných opatřeními proti povodním.

Celkové způsobilé výdaje:              3 495 172,- Kč

Dotace EU:                                         2 446 620,40 Kč (70%)

Příspěvek příjemce dotace:            1 048 551,60 (30%)

Termín realizace projektu:  30.4.2020 – 30.11.2020 ( fyzická realizace projektu)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.