Obsah

Organizační řád


 

Organizační řád

Čl. 1

Předmět úpravy

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obecního úřadu  Ratíškovice, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy k organizacím a zařízením, které zakládá nebo zřizuje obec.

Čl. 2

Postavení a působnost úřadu

Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jde o působnost, též zvláštní zákony.

V oblasti samostatné působnosti obce plní obecní úřad úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo Obce Ratíškovice nebo Rada Obce Ratíškovice a pomáhá výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce v jejich činnosti.

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek města a usnesení rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce v samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra ČR. Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům Obce Ratíškovice.

Přenesená působnost je v základním rozsahu svěřená obci zvláštními zákony, vykonávána obcí s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce, zejména rady obce, případně jejích komisí.

Obecní úřad dále rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Referenti jsou povinni v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní referenty a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence.

 

Čl. 3

Vnitřní organizace obecního úřadu

1. Úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu.

2. Rada Obce Ratíškovice stanoví rozdělení pravomocí v obecním úřadě, zřizuje a ruší    útvary obecního úřadu a kontroluje plnění úkolů obecního úřadu v oblasti samostatné     působnosti obce. Rada stanoví celkový počet zaměstnanců zařazených do obecního            úřadu.

 

Práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků obecního úřadu:

 

 1. V rozsahu své působnosti stanovit konkrétní úkol a přijímat opatření k jejich plnění.
 2. V rozsahu své působnosti odborně usměrňovat rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení.
 3. Vymezit práva, povinnosti a odpovědnost podřízených pracovníků a vyjádřit je v pracovních náplních.
 4. Zajišťovat řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky.
 5. Zajišťovat úkoly související s obranou státu a ochranou utajovaných skutečností.
 6. Kontrolovat dodržování právních předpisů v oboru své působnosti.
 7. Pečovat o zvyšování odborné úrovně podřízených pracovníků.
 8. Navrhovat mimořádné odměny podřízených pracovníků.
 9. Vést podřízené pracovníky k dodržování předpisů o bezpečnosti práce.
 10. Samostatně zajišťovat plnění úkolů vyplývajících ze zápisů schůzí rady obce                a zasedání zastupitelstva obce.
 11. Smlouvy uzavřené obcí nebo obecním úřadem budou založeny na příslušném odboru, který bude sledovat jejich plnění.

 

Čl. 4 

Zastupování pracovníků

Starosta obce určí zástupce jednotlivých referentů v době jejich nepřítomnosti a vymezí rozsah činností v zastupování.

Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat                o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

Zastupování je stanoveno písemně v pracovních náplních pracovníků, s výjimkou mimořádných situací krátkodobého charakteru.

Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce.

 

Čl.  5

Působnost obecního úřadu

V oblasti samostatné působnosti plní obecní úřad úkoly uložené radou obce a zastupitelstvem  obce,  a to zejména:

 

     a) plní úkoly uložené radou obce při přípravě podkladů pro jednání zastupitelstva obce a rady  obce a při zabezpečování plnění jejich usnesení,

     b) po odborné stránce usměrňuje rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení, které obec zřídila, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

     c) v oblasti přenesené působnosti vykonává obecní úřad v územním obvodu obce státní správu v rozsahu stanoveném v § 61 zákona č. 128/2000 Sb., s výjimkou věcí, které patří do působnosti rady obce, komise nebo zvláštního orgánu.

 

Čl. 6

Organizační struktura obecního úřadu

 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a pracovníci obecního úřadu.

a) Starosta

   -  stojí v čele obecního úřadu a zastupuje obec navenek,

- připravuje, svolává a řídí schůze rady obce a zasedání zastupitelstva obce, v souladu s jednacími řády těchto orgánů obce,

 - je  oprávněn  pozastavit  výkon  usnesení  rady  obce,  má-li  za to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zastupitelstvu obce,

   - za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce,

- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů,

 - uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,

- může  požadovat  po  Policii  ČR  spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

  - odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,

  - zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obci,

  - rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,

  - zřizuje a odvolává přestupkovou komisi,

- vykonává působnost podle zákona o integrovaném záchranném systému, krizového zákona,  řídí činnosti při plnění úkolů obrany a v době mimořádných událostí, odpovídá za připravenost obce k řešení mimořádných situací, odpovídá za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení,

  - zřizuje krizový štáb obce, koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádných
  událostí,

  - je oprávněnou  úřední  osobou,  při  výkonu  své  působnosti,  pokud je v příslušné věci
  dána působnost podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

  - plní další úkoly stanovené zákonem 128/2000 Sb., a zvláštními zákony.


b) Místostarosta

- místostarosta  zastupuje  starostu  v  době  jeho  nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

- plní úkoly, kterými jej pověří starosta obce.


 

Čl. 7

Úseky vnitřní správy

Obecní úřad se člení do úseků, které plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti, kterými je pověří rada obce prostřednictvím starosty, nebo vyplývají z příslušných právních předpisů.

Postavení zaměstnanců obce zařazených do úřadu je upraveno především zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a zákoníkem práce v platném znění.

Vnitřní správa Obecního úřadu v Ratíškovicích se člení na úseky:

 • Finanční

- Fakturace

 • Mzdová agenda
 • Životní prostředí

- Informační

 • Matrika
 • Sekretariát
 • Úklid

 

Čl. 8

Zvláštní orgány

 Starosta obce zřizuje operativně pomocné orgány pro zajištění hospodaření s majetkem obce, tj. hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise, pro zajištění inventur veřejného majetku obce, minimálně 1x ročně.

 

 

Čl. 9

Stížnosti a podněty občanů

Evidencí stížností a podněty občanů a vedením přehledu o jejich vyřízení se pověřuje starosta a místostarosta obecního úřadu.

 

                                       Čl. 10

Řídící akty úřadu

Činnost úřadu se řídí zákonem o obcích, dalšími zákony a obecně závaznými právními předpisy. Pro efektivní fungování úřadu a uplatnění jednotného systému řízení uvnitř úřadu jsou vydávány vnitřní předpisy, tj. písemné normativní právní akty, které normují nebo regulují ucelenou oblast vztahu obecního úřadu.

Spisová služba se řídí zákonem č. 499 /2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Organizační řád obecního úřadu, jakož i všechny následné změny a doplňky schvaluje  rada obce.

 

Čl. 11

       Závěrečná ustanovení

Organizační řád Obecního úřadu Ratíškovice č. 7/2013 (směrnici č. 7/2013)  schválila rada obce dne 30.12.2013 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Tímto se ruší Organizační řád č. 1/2011.

 

Přílohou tohoto organizačního řádu je schéma organizační struktury obecního úřadu.

 

V Ratíškovicích 30.12.2013