Obsah

1.
Název Obec Ratíškovice
2.
Důvod a způsob založení Právním základem postavení Obce Ratíškovice je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Ratíškovice je územně samosprávný celek základního stupně, který je vymezen hranicí území obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci, má vlastní majetek a finanční zdroje, s nimi hospodaří za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Obec vykonává samostatnou působnost a dle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti se jedná o město se základním rozsahem přenesené působnosti.
3.
Organizační struktura Organizační struktura
4.
Kontaktní spojení U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice
Tel. 518 367 236 - podatelna
Tel. 518 367 394 - starosta obce
Fax: 518 367 382
podatelna@ratiskovice.com
4.1
Kontaktní poštovní adresa U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice
Datová schránka: kprbzen
4.2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice
4.3
Úřední hodiny Pondělí 8.00 - 17.00 hodin
Úterý 8.00 - 15.00 hodin
Středa 8.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 - 15.00 hodin
Pátek 8.00 - 13.00 hodin
4.4
Telefonní čísla Podatelna - tel.: 518 367 236
Starosta obce - tel. 518 367 394, 723 334 386
Místostarosta - tel.: 723 931 773
4.5
Čísla faxu Fax - tel.: 518 367 382
4.6
Adresa internetové stránky www.ratiskovice.com
4.7
Adresa e-podatelny podatelna@ratiskovice.com
4.8
Další elektronické adresy starosta@ratiskovice.com
mistostarosta@ratiskovice.com
5.
Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 1443538349/0800
Česká spořitelna
6.
IČ: 00285242
7.
DIČ: CZ00285242
8.
Dokumenty  
8.1
Seznamy hlavních dokumentů Úřad obce / Dokumenty
8.2
Rozpočet Úřad obce / Dokumenty / Hospodaření obce
9.
Žádosti o informace Směrnice č. 1/2015 k vyřizobání žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10.
Příjem žádostí a dalších podání Osobně nebo poštou na adresu úřadu:
U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice
Elektronicky datovou schránkou:
Datová schránka: krpbzen
Elektronicky e-mailem:
podatelna@ratiskovice.com
11.
Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12.
Formuláře Úřad obce / Formuláře
13.
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Úrad obce / Dokumenty / Strategické plány
14.
Předpisy  
14.1.
Nejdůležitější používané předpisy Úřad obce / Dokumenty / Obecní vyhlášky
14.2.
Vydané právní předpisy ---
15.
Úhrady za poskytování informací  
15.1.
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
15.2.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací  
16.
Licenční smlouvy ---
16.1.
Vzory licenčních smluv ---
16.2.
Výhradní licence ---
17.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020

 

Poskytnutné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace 1-2021

--------------------------------

Poskytnuté informace 1-2019

Poskytnuté informace 2-2019

--------------------------------

Poskytnuté informace 1-2018

--------------------------------

Poskytnuté informace 2-2017

Poskytnuté informace 3-2017

Poskytnuté informace 4-2017

Poskytnuté informace 5-2017