Obsah

1.
Název Obec Ratíškovice
2.
Důvod a způsob založení Právním základem postavení Obce Ratíškovice je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Ratíškovice je územně samosprávný celek základního stupně, který je vymezen hranicí území obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci, má vlastní majetek a finanční zdroje, s nimi hospodaří za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Obec vykonává samostatnou působnost a dle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti se jedná o město se základním rozsahem přenesené působnosti.
3.
Organizační struktura Organizační struktura
4.
Kontaktní spojení U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice
Tel. 518 367 236 - podatelna
Tel. 518 367 394 - starosta obce
Fax: 518 367 382
podatelna@ratiskovice.com
4.1
Kontaktní poštovní adresa U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice
Datová schránka: kprbzen
4.2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice
4.3
Úřední hodiny Pondělí 8.00 - 11.30  12.30 - 17.00 hodin
Úterý 8.00 - 11.00 hodin
Středa 8.00 - 11.30  12.30 - 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 - 11.30  12.30 - 15.00 hodin
Pátek 8.00 - 13.00 hodin
4.4
Telefonní čísla Podatelna - tel.: 518 367 236
Starosta obce - tel. 518 367 394,
Místostarosta - tel.: 723 334 386
4.5
Čísla faxu -
4.6
Adresa internetové stránky www.ratiskovice.com
4.7
Adresa e-podatelny podatelna@ratiskovice.com
4.8
Další elektronické adresy starosta@ratiskovice.com
mistostarosta@ratiskovice.com
5.
Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 1443538349/0800
Česká spořitelna
6.
IČ: 00285242
7.
DIČ: CZ00285242
8.
Dokumenty  
8.1
Seznamy hlavních dokumentů Úřad obce / Dokumenty
8.2
Rozpočet Úřad obce / Dokumenty / Hospodaření obce
9.
Žádosti o informace Směrnice č. 1/2015 k vyřizobání žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10.
Příjem žádostí a dalších podání Osobně nebo poštou na adresu úřadu:
U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice
Elektronicky datovou schránkou:
Datová schránka: krpbzen
Elektronicky e-mailem:
podatelna@ratiskovice.com
11.
Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12.
Formuláře Úřad obce / Formuláře
13.
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Úrad obce / Dokumenty / Strategické plány
14.
Předpisy  
14.1.
Nejdůležitější používané předpisy Úřad obce / Dokumenty / Obecní vyhlášky
14.2.
Vydané právní předpisy ---
15.
Úhrady za poskytování informací  
15.1.
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
15.2.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací  
16.
Licenční smlouvy ---
16.1.
Vzory licenčních smluv ---
16.2.
Výhradní licence ---
17.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023

 

Poskytnutné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace 1-2024

Poskytnuté informace 1-2021

Poskytnuté informace 1-2019

Poskytnuté informace 2-2019

Poskytnuté informace 1-2018

Poskytnuté informace 2-2017

Poskytnuté informace 3-2017

Poskytnuté informace 4-2017

Poskytnuté informace 5-2017