Obsah

Územní plán Obce Ratíškovice


 

MAPY:

1. Výkres základního členění území (1a) PDF
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3. Schéma hlavního výkresu - výřez - energetika, spoje (1be) PDF
4. Schéma hlavního výkresu - výřez - vodní hospodářství (1bv) PDF
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1c) PDF
6. Koordinační výkres (2a) PDF
7. Výkres širších vztahů (2b) PDF
8. Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPEL (2c) PDF
   
   

DOKUMENTACE:

1. Blok I. - výroková část PDF
2. Blok II. - Odůvodnění územního plánu PDF
3. ÚZEMNÍ PLÁN PDF