Obsah

Hasičská zbrojnice


 

Sbor dobrovolných hasičů v Ratíškovicích byl založen v květnu r. 1889. V tomto roce zakoupil obecní výbor jednoproudou stříkačku a o rok později dal postavit naproti obecního hostince „hasičskou zbrojnici“ se sloupem na sušení hadic - ostrovicí. Ve všech soudobých dokumentech sboru je však uváděn název „hasičské skladiště“, jehož správcem byl zbrojmistr, který se staral o veškeré nářadí a vybavení. Toto stanoviště bylo velmi výhodné, protože stálo hned vedle rybníčku zvaného Prádlo, kde se prováděla pravidelná cvičení. V místnosti protějšího hostince se také odehrávaly veškeré schůze a valné hromady sboru.
V roce 1903 bylo navrženo zakoupení nového vozu na dovážení vody k požárům, postupně se přikupovaly žebříky a hadice a veškerá tato hasičská technika byla přechovávána v uvedeném skladišti. V budově bylo mimo jiné i šatstvo hasičů a spolková knihovna nejen se zábavnými, ale i s odbornými knihami a časopisy, které vydávala Česká ústřední jednota hasičská Markrabství moravského.
V lednu 1910 bylo na poradě „pořízeni posunovacího žebříku zamítnuto pro nedostatečnou místnosť ve skladišti“ . Rok nato „navrhl bratr Šťastný a zaroveň obratíl se sprosbou na zástupce obce, aby si vyce sboru všímali a jej podporovali a aby alespoň jednou vroce představenstvo obce si prohlídlo skladiště v jakém jest pořádku nářadí ajak mužstvo jest vycvičeno, čímž nabude sbor větší vážnosti .....což jmenovaní zástupci obce blahoskloně přislíbili“. V zápise z tohoto jednání bylo také zmíněno „nedostatečné skladiště, o kterémžto předmětě se rozpředla delší debata a projevená byla tež ochota k nápravě.“
Problémy s malým prostorem ve skladišti nadále přetrvávaly a až za poměrně dlouhou dobu, 1. ledna 1921, navrhl náměstek Sboru hasičského pan Josef Holeček „by se pořídilo skladiště nové na místě Gajdíkového sklepa“. V září toho roku „br. Náčelník (Příkaský František) protektuje o zřízení nového skladišce na vrch ulyčky na Gajdíkovém sklepě. Vše bylo výborem jednohlasně schváleno.“
Během dalšího roku pravděpodobně probíhala majetkoprávní jednání, potřebná ke stavbě a na schůzi obecní rady dne 8. května 1923 „Povoluje se stavba hasičského skladiště na vrch uličky mají se započat hned tihle vozit“. V knize výpisů ze stavebních povolení je uvedeno, že „Na žádost zdejšího Dobrovolného z boru hasičského ku povolení kestavbě Hasičského skladiště bylo uděleno povolení pří komisi orálním jednání dne 18/května 1923 Koplík Michal starosta“.
Podle účtů obce Ratíškovice bylo na stavbu nového hasičského skladiště vydáno obcí 2.000,-Kč. Je zde však uveden také „příspěvek od majitelu domku 200Kč“ a v dalších řádcích také „hasičskemu sboru příspěvek 400Kč“. Mezi další dárce, jmenované v inventární knize sboru, patřil např. Karel Doležal – mlynář z Rúdníka, který přispěl částkou 220Kč, menší částka je uvedena u zedníka Františka Antoše a přispívajícího člena sboru Antonína Hebrona. Nemalý obnos, 1274Kč, je uveden v příjmech za prohlídku komínů a Hasičský zemský fond zaslal 600Kč. Pomohly také peníze, vybrané „na Cyrilka při muzice...od kolotoče v hody....z divadla hasického...ze zábav a divadel v letní dobu ....z vinobraní hasického“ . Svým příspěvkem pomohla i jednota Orla, která dala určitou část výtěžku ze sehraného divadelního představení.
Celková vydání na stavbu nového skladiště byla v inventární knize sboru vyčíslena částkou 10.683,82 Kč, z toho vydání spolkové 2.607,5Kč. Mezi největší platby patří tesařské práce – 1.415 Kč, zednické – 825 Kč; dělníci za zednickou práci dostali 565 Kč a částka „za škřidlicu kameně ciment“ činila 2.241 Kč. Kovářské práce na nové zbrojnici dělal ratiškovský kovářský mistr Malář Ferdinand, práce klempířské místní klempíř Pavlík – oba činní členové hasičského sboru.
V účtech obce je mimo jiné uvedeno „Holeček Jan za dělani lavek do skladiště 80..... Zelinka Matěj za dělani lavek do skladiště 52“. Větší částky jsou účtovány v červnu „8. 6. 1923 – Družstevní cihelni za 20475 cihel na hasičske skladiště 5847,66..... 28.6 hasičskemu sboru na skladiště 2000..... 28. 6. za vození cihel na skladiště dle usnesení zastupitelstva 540“. Staré hasičské skladiště se udržovalo, i když už asi jen v malém rozsahu, i během stavby nového. Obecní sboru vyúčtoval v roce 1923 mimo jiné výdaj 5 korun - „Třiska sprava plaňku u stareho skladiště“
V roce1924 bylo velkou podporou zaslání peněz od krajanů z Ameriky – 25. 1. je v účtech zapsáno 3.133 korun a 6. června toho roku 430 korun. (foto)
Podle kroniky naší obce „Dne 1. června 1924 oslavil hasičský sbor památku 35ti letého trvání, při kteréžto příležitosti odevzdáno také svému účelu nové skladiště.“ Při této příležitosti byl uspořádán v naší obci Župní hasičský sjezd, kterého se zúčastnilo 326 hasičů z 27 jednot. Podle jednacích zápisů sboru byly „Plakáty natisknuty u p. Pouchlého v Hodoníně a to 60 kusů.... Sjezdové slavnostní ozdnaky 1.000 kusu objednány od firmy V. Huňáček z Hodonína. ...objednána hasičská hesla a jeden věnec k dekoraci, růže aby byly udělány zdejšími děvami. ...Bylo pozváno místní obecní představenstvo, by se korporativně s účastnilo sjezdu a předaní skladiště k hasičským účelům.“ Ve farní, obecní ani školní kronice není bohužel zmínka o případném vysvěcení budovy.
Za dva roky František Šťastný „bratr náčelník navrhuje, by se ve skladišti obnovila omítka a aby se pořídily odkapové roury“. Počátkem roku 1927 pak na schůzi sboru „Příkaský Matouš navrhuje aby ve skladišti se udělala podlaha a zeď se nechála vyobmítat“. Tehdy byla asi stavba zcela dokončena a 6. března 1927 bylo na členské schůzi projednáno pojištění nové budovy u Hasičské vzájemné pojišťovny částkou 5.000Kč.
V té době vznikaly hasičské sbory v mnoha místech kraje. Bylo modernizováno strojní vybavení, které vyžadovalo prostor k uskladnění a proto byl vypracován určitý „prototyp“ ideální hasičské zbrojnice, který byl později k nahlédnutí v brožuře „Nový cvičební řád pro české dobrovolné sbory hasičské na Moravě“. Nové hasičské skladiště v Ratíškovicích podle fotografie odpovídá Nákresu na vystavění hasičského skladiště pro venkovské obce. Velmi zajímavý je také výklad, v němž je mimo jiné psáno, že
...Skladiště hasičské má býti stavěno pokud možno na prostraném suchém vyvýšeném místě z tvrdého staviva na vápennou maltu.
...Dlažba betonová budiž 8-10 cm silná z nejlepšího portlandského cementu v poměru: 1 díl cementu, 3 díly čistého vodního písku a 4 díly buď křemene neb tlučeného štěrku zhotovená a povrch této dobře uhlazen.
...Stěny uvnitř skladiště do výše 1 1 metru čistě hlazenou omítkou z hydraulického vápna a dobrého písku omítané. Stropy mohou býti prkenné neb rákosové.
...Střecha budiž nejlepší krytinou (cementovými taškami) neb falcovkou dobře zakryta.
...Uprostřed každého skladiště budiž vzdušný přes střechu vyčnívající vikýř pro sušení hadic se zvláštním vytahovadlem umístěn
V roce 1936, během měsíce listopadu a prosince, byla k této budově hasičské zbrojnice na její levé straně (směrem k dnešní autobusové zastávce) nákladem 11.000 Kč přistavěna pobočka pošty. Po dvaceti letech, r. 1956, byl poštovní úřad přestěhován do nových prostor v místě bývalého hostince u Růžičků v ul. Řádky (pravá část dnešní prodejny Domácích potřeb). Uvolněné místnosti byly dány do používání místnímu hasičskému sboru. 12. července 1964 byla hasičům předána nová hasičská zbrojnice na dolním konci ulice Řádky, která ve své době patřila k největším v okrese a ta ke svému účelu slouží až do dnešní doby.
Po určitých úpravách stávající staré budovy se její levá část stala provozovnou holičství a kadeřnictví a v pravé části vznikla místní pobočka Pomocné stráže veřejné bezpečnosti. V devadesátých letech minulého století budovu odkoupil p. Petr Příkaský, který ji přebudoval na pekárnu a na přilehlém zakoupeném pozemku zřídil prodejnu.

 


Použité dokumenty:
- Protokolní kniha Sboru dobrovolných hasičů r. 1890 
– 1928, Inventární kniha hasičská 1895 – 1929, Zápisy
z jednání obecní rady 1923 - 1924, Nový cvičební řád
pro české dobrovolné sbory hasičské na Moravě - r. 1928,
Kronika obce Ratíškovice.

zpracovala irena.barinova(zavináč)tiscali.cz