Obsah

Holečková Irena - životní prostředí
pozemky, poplatky za komunální odpad, životní prostředí


 

 • zajišťování agendy správy složek životního prostředí, odborné posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí
 • vede evidence veškerého odpadu na sběrném dvoře a v obci Ratíškovice, provádění fakturace za tříděný odpad
 • zajišťuje a vybírá místní poplatky za sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů dle platného zákona o místních poplatcích a platné obecně závazné vyhlášky obce. Vyhotovuje smlouvy a fakturace odpadů právnických osob.
 • zabývá se ochranou přírody a krajiny a ochranou dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., v případě povolení kácení stromů vydává rozhodnutí o povolení ke kácení
 • sleduje dotační tituly a podílí se na zpracování žádostí, realizaci  a vyhodnocení těchto dotací
 • evidence pozemků – změny, převody, užívání, inventarizace pozemků, evidence smluv. Vyhotovuje nájemní smlouvy pozemků a budov a vybírá poplatky za nájmy.
 • majetkoprávní úkony obce - přijetí záměru, zveřejnění záměru, předání k zaúčtování a evidenci
 • vede pokladnu na svém úseku
 • obsluhuje pracoviště Czech POINT
 • provádění vidimace a legalizace
 • vede evidenci udělování a prodej medailí (kromě bronzových)
 • zajišťuje příjem inzerce,distribuce a fakturace za Zvon